Riksdagsskrivelse 2015/16:191

Riksdagsskrivelse 2015/16:191

Riksdagsskrivelse 2015/16:191

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson