Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson