Riksdagsskrivelse 2015/16:200

Riksdagsskrivelse 2015/16:200

Riksdagsskrivelse 2015/16:200

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson