Riksdagsskrivelse 2015/16:203

Riksdagsskrivelse 2015/16:203

Riksdagsskrivelse 2015/16:203

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson