Riksdagsskrivelse 2015/16:206

Riksdagsskrivelse 2015/16:206

Riksdagsskrivelse 2015/16:206

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU16 Författningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson