Riksdagsskrivelse 2015/16:207

Riksdagsskrivelse 2015/16:207

Riksdagsskrivelse 2015/16:207

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson