Riksdagsskrivelse 2015/16:224

Riksdagsskrivelse 2015/16:224

Riksdagsskrivelse 2015/16:224

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU18 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson