Riksdagsskrivelse 2015/16:245

Riksdagsskrivelse 2015/16:245

Riksdagsskrivelse 2015/16:245

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson