Riksdagsskrivelse 2015/16:289

Riksdagsskrivelse 2015/16:289

Riksdagsskrivelse 2015/16:289

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson