Riksdagsskrivelse 2015/16:290

Riksdagsskrivelse 2015/16:290

Riksdagsskrivelse 2015/16:290

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU23 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson