Riksdagsskrivelse 2015/16:298

Riksdagsskrivelse 2015/16:298

Riksdagsskrivelse 2015/16:298

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU18 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson