Riksdagsskrivelse 2015/16:302

Riksdagsskrivelse 2015/16:302

Riksdagsskrivelse 2015/16:302

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson