Riksdagsskrivelse 2015/16:307

Riksdagsskrivelse 2015/16:307

Riksdagsskrivelse 2015/16:307

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson