Riksdagsskrivelse 2015/16:315

Riksdagsskrivelse 2015/16:315

Riksdagsskrivelse 2015/16:315

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU18 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson