Riksdagsskrivelse 2015/16:75

Riksdagsskrivelse 2015/16:75

Riksdagsskrivelse 2015/16:75

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU13 Vissa frågor på området för indirekta skatter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson