Riksdagsskrivelse 2015/16:77

Riksdagsskrivelse 2015/16:77

Riksdagsskrivelse 2015/16:77

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2015/16:76 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:78 till Miljö- och energidepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:79 till Näringsdepartementet