Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.