Riksdagsskrivelse 2016/17:157

Riksdagsskrivelse 2016/17:157

Riksdagsskrivelse 2016/17:157

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU5 Kultur för alla får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson