Riksdagsskrivelse 2016/17:17

Riksdagsskrivelse 2016/17:17

Riksdagsskrivelse 2016/17:17

Riksrevisionen

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU4 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds bidrag till svensk forskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 oktober 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson