Riksdagsskrivelse 2016/17:1

Riksdagsskrivelse 2016/17:1

Riksdagsskrivelse 2016/17:1

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU3 Alkylatbensin för vinterbruk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 september 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson