Riksdagsskrivelse 2016/17:220

Riksdagsskrivelse 2016/17:220

Riksdagsskrivelse 2016/17:220

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson