Riksdagsskrivelse 2016/17:251

Riksdagsskrivelse 2016/17:251

Riksdagsskrivelse 2016/17:251

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU18 Skolväsendet – lärare och elever får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson