Riksdagsskrivelse 2016/17:254

Riksdagsskrivelse 2016/17:254

Riksdagsskrivelse 2016/17:254

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson