Riksdagsskrivelse 2016/17:259

Riksdagsskrivelse 2016/17:259

Riksdagsskrivelse 2016/17:259

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson