Riksdagsskrivelse 2016/17:267

Riksdagsskrivelse 2016/17:267

Riksdagsskrivelse 2016/17:267

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU30 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson