Riksdagsskrivelse 2016/17:328

Riksdagsskrivelse 2016/17:328

Riksdagsskrivelse 2016/17:328

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag har lagt betänkandet till handlingarna.

Stockholm den 19 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson