Riksdagsskrivelse 2016/17:334

Riksdagsskrivelse 2016/17:334

Riksdagsskrivelse 2016/17:334

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU24 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.