Riksdagsskrivelse 2016/17:334

Riksdagsskrivelse 2016/17:334

Riksdagsskrivelse 2016/17:334

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU24 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson