Riksdagsskrivelse 2016/17:345

Riksdagsskrivelse 2016/17:345

Riksdagsskrivelse 2016/17:345

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson