Riksdagsskrivelse 2017/18:103

Riksdagsskrivelse 2017/18:103

Riksdagsskrivelse 2017/18:103

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson