Riksdagsskrivelse 2017/18:183

Riksdagsskrivelse 2017/18:183

Riksdagsskrivelse 2017/18:183

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU14 Åsnens nationalpark får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 mars 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson