Riksdagsskrivelse 2017/18:18

Riksdagsskrivelse 2017/18:18

Riksdagsskrivelse 2017/18:18

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU9 Elberedskapsavgift får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 oktober 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson