Riksdagsskrivelse 2017/18:214

Riksdagsskrivelse 2017/18:214

Riksdagsskrivelse 2017/18:214

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU6 Kultur och fritid för barn och unga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson