Riksdagsskrivelse 2017/18:216

Riksdagsskrivelse 2017/18:216

Riksdagsskrivelse 2017/18:216

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU17 Skogspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2017/18:215 till Miljö- och energidepartementet