Riksdagsskrivelse 2017/18:257

Riksdagsskrivelse 2017/18:257

Riksdagsskrivelse 2017/18:257

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU15 Avfall och kretslopp får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.