Riksdagsskrivelse 2017/18:312

Riksdagsskrivelse 2017/18:312

Riksdagsskrivelse 2017/18:312

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU9 En kommunal kulturskola för framtiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson