Riksdagsskrivelse 2017/18:363

Riksdagsskrivelse 2017/18:363

Riksdagsskrivelse 2017/18:363

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU8 En omreglerad spelmarknad får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson