Riksdagsskrivelse 2017/18:395

Riksdagsskrivelse 2017/18:395

Riksdagsskrivelse 2017/18:395

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson