Riksdagsskrivelse 2017/18:406

Riksdagsskrivelse 2017/18:406

Riksdagsskrivelse 2017/18:406

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU26 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.