Riksdagsskrivelse 2017/18:89

Riksdagsskrivelse 2017/18:89

Riksdagsskrivelse 2017/18:89

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:87 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:88 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:90 till Miljö- och energidepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:91 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.