Riksdagsskrivelse 2017/18:99

Riksdagsskrivelse 2017/18:99

Riksdagsskrivelse 2017/18:99

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.