Riksdagsskrivelse 2018/19:102

Riksdagsskrivelse 2018/19:102

Riksdagsskrivelse 2018/19:102

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson