Riksdagsskrivelse 2018/19:103

Riksdagsskrivelse 2018/19:103

Riksdagsskrivelse 2018/19:103

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson