Riksdagsskrivelse 2018/19:110

Riksdagsskrivelse 2018/19:110

Riksdagsskrivelse 2018/19:110

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson