Riksdagsskrivelse 2018/19:11

Riksdagsskrivelse 2018/19:11

Riksdagsskrivelse 2018/19:11

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU4 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.