Riksdagsskrivelse 2018/19:137

Riksdagsskrivelse 2018/19:137

Riksdagsskrivelse 2018/19:137

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU10 Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson