Riksdagsskrivelse 2018/19:138

Riksdagsskrivelse 2018/19:138

Riksdagsskrivelse 2018/19:138

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU7 Apoteks- och läkemedelsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson