Riksdagsskrivelse 2018/19:147

Riksdagsskrivelse 2018/19:147

Riksdagsskrivelse 2018/19:147

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU8 Skyddet av värdefull skog får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 27 under punkt 20, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:146 till Miljö- och energidepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.