Riksdagsskrivelse 2018/19:154

Riksdagsskrivelse 2018/19:154

Riksdagsskrivelse 2018/19:154

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.