Riksdagsskrivelse 2018/19:159

Riksdagsskrivelse 2018/19:159

Riksdagsskrivelse 2018/19:159

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU18 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson