Riksdagsskrivelse 2018/19:160

Riksdagsskrivelse 2018/19:160

Riksdagsskrivelse 2018/19:160

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson